Vlastní vyhledávání

MC 901

Technické parametry:

 • Typ cd-přehrávače: MC 901
 • Jmenovité napájecí napětí: 220 V, 50 Hz
 • Příkon: 26 VA
 • Počet kanálů: 2
 • Jmenovitá zatěžovací impedance napěť. výstupu: 10 kOhm / 300 pf
 • Výstup pro sluchátka, vnitřní odpor: 150 Ohm
 • Výst. napětí: 2 V, 6 dB
 • Výst. impedance: cca 200 Ohm
 • Kmitočtová charakteristika: 20 Hz - 20 kHz (v pásmu +- 0,5 dB)
 • Odstup signál/šum: min. 90 dB
 • Dynamický rozsah: min. 90 dB
 • Přeslech mezi kanály (se šňůrou Cinch-Cinch): min. 90 dB
 • Jištění v síť. přívodu: tavná pojistka T 200 mA
 • Rozměry: cca 420 x 86 x 300 mm
 • Hmotnost: cca 4 kg

Doplňující informace:

Vážení spotřebiteli,
zakoupil jste si přehrávač digitálních desek MC 901, výrobek k. p. TESLA Litovel. Tento přístroj Vám zaručí vysokou technickou kvalitu reprodukce zvuku při vysoké vybavenosti obsluhy.
Před použitím přístroje nejprve pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. Seznámíte se tak se všemi možnostmi, které přístroj poskytuje a předejdete vzniku případných závad zaviněných neodbornou manipulací a neznalostí obsluhy. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků při poslechu hudby i řeči z přehrávače MC 901.

Popis:

Přehrávač MC 901 je určen k přehrávání digitálních zvukových gramofonových desek systému PHILIPS-SONY. Při zpracování digitalizovaného akustického signálu (16 bit, fvz=44,1 kHz) používá metodu převzorkování čtyřnásobným vzorkovacím kmitočtem, digitální filtr typu dolní propusti a 14ti bitový číslicově-analogový převodník. K ovládání přístroje slouží vypínač s nízkým zdvihem, jedno víceúčelové a 7 jednoduchých nízkozdvihových tlačítek. Pro komunikaci s uživatelem je k dispozici víceúčelový displej a 5 indikačních LED-diod. Přístroj také umožňuje naprogramovat přehrávání až 20 skladeb v libovolném sledu. Snímání záznamu z desky je bezdotykové optickým laserovým snímačem, proto nedochází k opotřebení desky. Tento princip snímání zaručuje ve spojení se složitým protichybovým kódovacím systémem vysokou kvalitu zvukové informace i při relativně velkém poškození desky.

Příprava k provozu:

Připojení k síti - přehrávač připojte k síti pomocí síťového kabelu z příslušenství, který zasunete protizástrčkou do zásuvky ( a ) v zadním panelu přístroje a vidlicí do síťové zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů lze přístroj připojit pouze k elektrickému rozvodu odpovídajícím podmínkám ČSN. Při jakékoliv manipulaci uvnitř přístroje musí být přehrávač odpojen od rozvodu síťového napětí.

Povolení transportních šroubů – dva aretační šrouby na spodní straně přehrávače (označení šipkami) slouží k upevnění mechanismu laserového snímače během přepravy. Před použitím přehrávače tyto šrouby vyšroubujte a uschovejte.

Upozornění – při přepravě přístroje je nutno aretační šrouby opět zašroubovat – jinak může dojít k poškození přístroje!

Umístění přístroje – přehrávač můžete v bytovém interiéru umístit buď samostatně nebo do soupravy (věže) společně s dalším reprodukčním zařízením (tuner, zesilovač, apod.). V takovéto sestavě umístěte přehrávač do spodní části soupravy. Přehrávač musí být postaven pouze na vodorovné a tvrdé podložce a nesmí být umístěn v blízkosti topení nebo na místě, kde by byl vystaven dlouhodobému slunečnímu svitu. V případě jeho umístění do nábytkové stěny musí být nad přehrávačem zachován prostor min. 3 cm z důvodu chlazení. Neumisťujte do těsné blízkosti přehrávače magnetofonové kazety, vlivem magnetického pole přístroje by mohlo dojít k částečnému smazání záznamu.

Připojení k zesilovači:

Výstupní akustický signál je vyveden do zásuvek ( b ) v zadním panelu přístroje. CD přehrávač propojte s příslušným zesilovačem pomocí propojovacího kabelu z příslušenství. Není-li Váš zesilovače vybaven souosými zásuvkami, použijte propojovací kabel s pětikolíkovou DIN – zástrčkou. Propojovací kabel připojte do zásuvek L a R vstupu CD/TV nebo AUX Vašeho zesilovače, příp. do vstupu TUNER nebo TAPE. Připojení do vstupu pro gramofon je nevhodné a vede ke zkreslené reprodukci zvuku.

Obsluha:

Pokud jste dodrželi předchozí pokyny, je přehrávač připraven k provozu. Nejprve se seznamte s funkcemi jednotlivých tlačítek a indikačních prvků:

Tlačítko ON/OFF ( 1 ) – síťový vypínač
Tlačítko OPEN/CLOSE ( 2 ) – slouží k otevírání a zavírání zásuvky pro desku
LED dioda TIME ( 3 ) – svítí, indikuje-li displej dobu přehrávání
LED dioda TRACK ( 4 ) – svítí, indikuje-li displej číslo a index skladby
Víceúčelový indikátor (displej) ( 5 ) – indikuje zapnutí přístroje, po vložení desky údaje o obsahu desky, během přehrávání číslo skladby, příp. čas přehrávky
LED dioda REPEAT ( 6 ) – indikuje zvolenou funkci REPEAT
LED dioda ERROR ( 7 ) – indikuje případnou chybu v ovládání nebo programování
Víceúčelové tlačítko ( 9 ) – slouží k uvedení přehrávače do chodu (START), k návratu na počátek přehrávané skladby (REPLAY), k rychlému vyhledávání určité pasáže (SEARCH), k přerušení přehrávání (PAUSE)
Tlačítko TIME/TRACK ( 10 ) - slouží k přepínání displeje pro indikaci buď čísel přehrávaných skladeb (příp. indexových čísel) nebo doby přehrávání
Tlačítko REPEAT ( 12 ) - slouží k opakování celé desky nebo zvoleného programu
Tlačítko PREV ( 13 ) - slouží k vyhledávání začátku předcházející skladby
Tlačítko PROGR. REV ( 14 ) - slouží k programování pořadí zvolených skladeb
Tlačítko NEXT ( 15 ) - slouží k vyhledání začátku následující skladby
Tlačítko STOP ( 16 ) - slouží k ukončení přehrávání a k mazání programu

Zapnutí a vypnutí:

Přehrávač zapněte stlačením tlačítka ON/OFF ( 1 ). Zapnutí indikuje rozsvícení značky - na displeji ( 5 ). Opětovným stiskem tlačítka ( 1 ) přístroj vypnete. Po skončení přehrávání dojde k zastavení desky a na displeji se zobrazí buď počet přehraných skladeb nebo celková doba přehrávání (v závislosti na zvolené funkci TIME-TRACK).

Založení a vyjmutí desky:

Stlačte tlačítko OPEN/CLOSE ( 2 ). Cca po 1 sekundě se vysune zásuvka pro desku. Uchopte desku mezi palec a ukazováček a vložte ji do zásuvky etiketou nahoru. Zásuvku uzavřete stisknutím tlačítka START ( 9 ) - v případě, že chcete přehrát celou desku - nebo opětovným stlačením tlačítka OPEN/CLOSE ( 2 ) - pokud chcete naprogramovat pořadí skladeb. V obou případech se zásuvka s deskou automaticky zasune.

Upozornění:

Brání-li zásuvce ve vysunutí nějaká překážka, zásuvka cca po 3 sekundách zůstává zasunuta. Po odstranění překážky je nutno k vysunutí zásuvky stlačit opět tlačítko OPEN/CLOSE ( 2 ). Rozsvítí-li se po zasunutí zásuvky LED dioda ERROR ( 7 ), vložili jste desku buď etiketou dolů nebo jste zapoměli vložit do zásuvky desku. Při vyjímání desku opět uchopte mezi palec a ukazováček, abyste zamezili jejímu znečištění. Prázdnou zásuvku uzavřřete stlačením tlačítka OPEN/CLOSE, po uzavření zásuvky se krátce rozsvítí LED dioda ERROER ( 7 ). Zásuvku neponechávejte zbytečně otevřenou - zamezíte vnikání prachu do jemného mechanismu přístroje. Otevřete-li zásuvku během přehrávání, přeruší se přehrávání a zruší se zvolená funkce nebo nastavený program.

Přehrávání celé desky:

Stlačením tlačítka START ( 9 ) uzavřete zásuvku s vloženou deskou. Na displeji ( 5 ), který je automaticky přepnut do režimu TRACK, se po přečtení údajů o obsahu desky zobrazí číslo přehrávané skladby (případně i index) a začíná přehrávání. Pokud chcete, aby byla indikována doba přehrávání, stlačte krátce tlačítko TIME/TRACK ( 10 ), čímž přepnete displej do režimu TIME. Na displeji je pak zobrazen čas od počátku každé přehrávané skladby. Mezera mezi skladbami je na displeji indikována symbolem P a časem zbývajícím do začátku následující skladby (např. P - 02, P - 01, P - 00 a dále je indikován čas přehrávání: 0 - 00, 0 - 01, 0 - 02 atd.).
Opětovné přepnutí displeje do režimu TRACK můžete provést dalším stlačením tlačítka TIME/TRACK ( 10 ). Příslušný režim displeje je indikován LED diodami TIME ( 3 ) nebo TRACK ( 4 ). Po přehrátí celé desky se deska zastaví a na dsipleji je zobrazen údaj o celkovém počtu skladeb (režim TRACK) nebo o celkové době přehrávání desky (režim TIME).

Na opisování manuálu se pracuje...
nahoru