Vlastní vyhledávání

Manipulace s reproduktory

Při manipulaci s reproduktory je nutno zabránit jejich případnému poškození. Již při samotném vybalování reproduktoru dáváme pozor na to, aby nedošlo k poškození vyzařovací membrány (tedy toho papírového). Reproduktory chráníme před zbytečnými nárazy, aby nedošlo k mechanické deformaci koše, případně k rozstředění kmitacího systému. Pro zajištění správné funkce nesmí být reproduktory vystaveny příliš velké vlhkosti, teplotě a vlivům prašného prostředí. Reproduktory ukládáme vždy do čistého prostředí, a dbáme na to aby se v blízkosti magnetického systému nenacházely kovové piliny, které by mohly vniknout do jeho vzduchové mezery a způsobit tak nepříjemné drnčení.
Vzhledem k veliké poddajnosti kmitacího systému reproduktorů s nízkým rezonančním kmitočtem musí jejich akustická osa při delším skladování být orientována v horizontální poloze (nikoliv ve vertikální).

Kontrola činnosti basového reproduktoru

Pro kontrolu činnosti je vhodné reproduktory před montáží přezkoušet tónovým generátorem přes zesilovač. Při zkoušení hlubokotónových reproduktorů s nízkým rez. kmitočtem je třeba pamatovat na to, že výrobce zaručuje maximální příkon reproduktoru pouze pro použití ve zcela uzavřené ozvučnici s omezeným vnitřním objemem. Je to proto, že uzavřený objem vzduchu ve skříňové ozvučnici představuje přídavnou tuhost, která se připočítává k vlastní tuhosti kmitacího systému reproduktoru a vlivem toho se zvýší rezonanční kmitočet reproduktoru. Jestliže tato přídavná tuhost zcela chybí (reproduktor bez ozvučnice) nebo je příliš malá (reproduktor uzavřen ve velké ozvučnici), může se reproduktor při velmi nízkém rezonančním kmitočtu a velké amplitudě výchylky kmitacího systému poškodit. Vzhledem k tomu, že velikost skříňové ozvučnice podstatně ovlivňuje nejen výkonovou zatížitelnost, ale také další výsledné parametry vestavěného hlubokotónového reproduktoru, udávají výrobci doporučený vnitřní objem ozvučnice, při kterém je zaručena optimální činnost hlubokotónových reproduktorů.

Kontrola činnosti výškového reproduktoru

U vysokotónového reproduktoru je nutno dbát na to, že při jeho zatížení nízkými kmitočty se může snadno poškodit kmitací systém velkou amplitudou. Z toho důvodu je třeba při zkoušce vysokotónového reproduktoru potlačit nízké kmitočty elektrickou výhybkou (alespoň kondenzátorem, popř. složitější výhybkou specifikovanou výrobcem). Při zkoušení vysokotónového reproduktoru je rovněž nutno zabránit jeho přetížení. Dlouhodobým zatížením zkušebním signálem se může snadno tepelně přetížit kmitací cívka a spálit její nosný pásek nebo izolace. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výkon ve spektru přirozených akustických signálů klesá směrem k vysokým kmitočtům. Normální výkonové špičky, které se při reprodukci objevují v přirozeném signálu, mají obvykle tak krátkou dobu trvání, že nedochází k podstatnému ohřátí kmitací cívky.

Závady reproduktorů

Nejčastěji se vyskytujícími závadami reproduktorů bývají: dření kmitací cívky o pevné části magnetického obvodu, přerušená kmitací cívka, drnčení, bzučení a malý akustický výkon.

Drnčení reproduktoru:

je obvykle způsobeno machanickou deformací koše nebo kmitacího systému. Tato závada se odstraňuje velmi obtížně a obvykle je nutno provést opravu u výrobce reproduktorů. V některých případech je možné provést nápravu navrácením deformovaného koše do původního stavu, popř. slepením odlepených dílů (kaučukovým lepidlem). Pro vystředění cívky ve vzduchové mezeře magnetického obvodu můžeme výhodně použít kousků filmů, které vkládáme mezi jádro magnetického systému a kmitací cívku. Při vniknutí nečistot, popřípadě železných pilin do vzduchové mezery magnetického obvodu, vzniká nebezpečí drnčení. Při pokusu o vyčištění vzduchové mezery je nutno nejprve odlepit krycí vložku ve středu vyzařovací membrány (vrchlík) - naneseme čistý aceton na přilepený okraj. Vzduchovou mezeru pak čistíme kousky filmů nebo fosforbronzovými planžetami s chomáčkem vaty namočeným v lihu.

Přerušení kmitací cívky reproduktoru:

je obvykle způsobeno ukmitáním přívodů ke kmitací cívce. V některých případech postačí spájení přívodů v místě přerušení, nejvhodnějším řešením je ovšem náhrada poškozených přívodů novými, z jakostního poddajného kablíku (vhodné je leonské předivo). Přitom je důležité, aby vývody vycházely z vyzařovací membrány tečně a aby byly vhodně tvarovány.

Bzučení reproduktoru:

zdrojem nepříjemného bzučení bývají nevhodně tvarované přívody, popřípadě nedostatečně utlumené vlnky vyzařovací membrány nebo částečně odlepené mechanické spojení. Závadu odstraňujeme vhodným vytvarováním přívodů nebo nátěrem vlnek tlumicím materiálem (tlumicí lak, latex), popřípadě slepením spojů kaučukovým lepidlem.

Malý akustický výkon reproduktoru:

bývá nejčastěji způsoben mezizávitovým zkratem kmitací cívky, popřípadě odmagnetováním magnetu. Oprava těchto závad je náročná a předpokládá použití speciálních přípravků, které jsou obvykle k dispozici pouze u výrobce reproduktorů. Nezapomínejme, že jakékoliv rozebrání magnetického obvodu reproduktoru vede k jeho odmagnetovávání a po nové sestavením NIKDY nedosáhneme původních hodnot magnetické indukce a tedy ani původní citlivosti reproduktoru.

Související články
nahoru